Dotacje unijne

Cele projektu:

Celem głównym projektu jest rozwój produktów i usług Wnioskodawcy poprzez zwiększenie zakresu produkcyjnego o produkcję innowacyjnych  hal typu lekkiego z bezpłatwiową  trzywarstwową  izotermiczną powłoką  pneumatyczną. 

W/w cel zostanie osiągnięte poprzez stworzenie warunków do produkcji nowego  na rynku światowym pokrycia hal z  trzywarstwowym dachem pneumatycznym, komorą docieplenia wełną szklaną oraz elementów konstrukcji do ich zamocowania i uszczelnienia. W ramach projektu wnioskodawca planuje zakup nowych maszyn które pozwolą zrealizować cel główny i cele szczegółowe projektu. 

Planowane efekty:

a.     wprowadzenie na rynek nowego, innowacyjnego w skali świata produktu 

b.     wzrost poziomu innowacyjności Wnioskodawcy

c.     zwiększenie zatrudnienia

d.     zwiększenie efektywności energetycznej u odbiorów produktu

Wartość projektu:  4 171 200 pln
Wkład Funduszy Europejskich: 616 350 pln